មេរៀនព្រះធម៌

កម្រងរូបថតថ្ងៃបុណ្យមហាសង្ឃទាន


កម្រងរូបថតថ្ងៃបុណ្យមហាសង្ឃទានដល់ញោមប្រុសស្រីរបស់ព្រះសង្ឃ

បានទស្សនា៖ 1154 ដង