មេរៀនព្រះធម៌

អានសៀវភៅៈ ពរបួនប្រការ

អានសៀវភៅៈ ពរបួនប្រការ
រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុតសាវង្ស
អានដោយ  ឧបាសិកា ឱម លក្ខណា

បានទស្សនា៖ 2006 ដង