មេរៀនព្រះធម៌

មេរៀនព្រះគាថាធម្មបទ 32 គាថា


ទាញយកសម្លេងទាំងអស់ | ទាញយកសៀវភៅមេរៀន

បានទស្សនា៖ 2461 ដង