មេរៀនព្រះធម៌

ពុទ្ធប្រវត្តិ

ខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចល ពុទ្ធប្រវត្តិ
សម្រាប់ចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទ
ទុកជាធម្មទានដោយឥតគិតថ្លៃ

បានទស្សនា៖ 1125 ដង