មេរៀនព្រះធម៌

មេរៀនព្រះអភិធម្ម CD-MP3 07

នេះគឺជាសម្លេងមេរៀនព្រះធម៌ ព្រះអភិធម្ម
ដែលបង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់

បានទស្សនា៖ 2709 ដង