មេរៀនព្រះធម៌

ព្រះត្រៃបិដក ១១០ ភាគ

ព្រះវិនិយបិដក ១៣ ភាគ

1.ព្រះវិន័យបិដក ភាគទី ០១   សម្លេងអាន


2.ព្រះវិន័យបិដក ភាគទី ០២   សម្លេង២ សម្លេង១


3.ព្រះវិន័យបិដក ភាគទី ០៣   សម្លេងអាន


4.ព្រះវិន័យបិដក ភាគទី ០៤   សម្លេង២ សម្លេង១


5.ព្រះវិន័យបិដក ភាគទី ០៥   សម្លេង២ សម្លេង១


6.ព្រះវិន័យបិដក ភាគទី ០៦   សម្លេងអាន


7.ព្រះវិន័យបិដក ភាគទី ០៧   សម្លេងអាន


8.ព្រះវិន័យបិដក ភាគទី ០៨   សម្លេងអាន


9.ព្រះវិន័យបិដក ភាគទី ០៩   សម្លេងអាន


10.ព្រះវិន័យបិដក ភាគទី ១០   សម្លេងអាន


11.ព្រះវិន័យបិដក ភាគទី ១១   សម្លេងអាន


12.ព្រះវិន័យបិដក ភាគទី ១២   សម្លេងអាន


13.ព្រះវិន័យបិដក ភាគទី ១៣   សម្លេងអាន


ព្រះសុត្តន្តបិដក ៧៤ ភាគ


ទាញយកសៀវភៅទាំងអស់