មេរៀនព្រះធម៌

ទាញយកមេរៀនភាសាបាលី (ប្រាក់ ឃុន)

 

 1. មេរៀនបាលីវេយ្យាករណ៍ [Download]​ (893 MB)
 2. ប្រែគម្ពីរធម្មបទភាគ ០១ [Download] (237 MB)
 3. ប្រែគម្ពីរធម្មបទភាគ ០២ [Download] (264 MB)
 4. ប្រែគម្ពីរធម្មបទភាគ ០៣ [Download] (284 MB)
 5. ប្រែគម្ពីរធម្មបទភាគ ០៤ [Download] (217 MB)
 6. ប្រែគម្ពីរធម្មបទភាគ ០៥ [Download] (172 MB)
 7. ប្រែគម្ពីរធម្មបទភាគ ០៦ [Download] (288 MB)
 8. ប្រែគម្ពីរធម្មបទភាគ ០៧ [Download] (279 MB)
 9. ប្រែគម្ពីរធម្មបទភាគ ០៨ [Download] (308 MB)
 10. ប្រែមង្គលត្ថទីបនីភាគ ០១ [Download] (124 MB
 11. ប្រែមង្គលត្ថទីបនីភាគ ០២ [Download] (220 MB)
 12. ប្រែមង្គលត្ថទីបនីភាគ ០៣ [Download] (204 MB)
 13. ប្រែមង្គលត្ថទីបនីភាគ ០៤ [Download] (188 MB)
 14. ប្រែគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គភាគ ០១​ [Download] (294 MB)
 15. ប្រែគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គភាគ ០២​ [Download] (282 MB)
 16. ប្រែគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គភាគ ០៣​ [Download] (394 MB)