មេរៀនព្រះធម៌

`ទាញយកកម្មវិធីសម្រាប់កុំព្យូរទ័រ (Torrent)

ដើម្បីទាញយកកម្មវិធីខាងក្រោមបាន ជាដំបូងលោកអ្នកត្រូវដំឡើងកម្មវីធី Utorrent “ជាមុនសិន ឬកម្មវិធីណាដែលអាចទាញយក Torrent File បាន!!!!

 1. WinZip PRO FINAL v15.0 + Serials [ChattChitto RG]
 2. Sony Vegas Pro 12 Build 367 (64 bit patch-KHG) [ChingLiu]
 3. WinRAR 4.20 Final (32/64 bit)
 4. Microsoft Office 2013 Professional Plus (32-Bit) (x86)
 5. Sony Vegas Pro 12 Build 367 (64 bit patch-KHG) [ChingLiu]
 6. CorelDRAW Graphics Suite X6 16.0.0.707 (32 bit) (keygen-CORE) [ChingLiu]
 7. Camtasia Studio v8.0.4.1060 with Serial – Team Rjaa
 8. VLC Media Player 2.1 Final (32 – 64 bit) – SceneDL (PimpRG)
 9. Microsoft Visual Studio Ultimate 2013 en-US x86
 10. Adobe Photoshop 7.0 with serial
 11. Office 2010 Toolkit and EZ-Activator v2.2.3-2010kaiser
 12. Make Bootable USB Pen Drive For Windows XP,Windows 7,And Windows 8 {R@J@T}
 13. Adobe Acrobat X Pro 10.1.3 English with serials
 14. Microsoft Toolkit 2.3.2 For Office 2010 and Windows [h33t][iahq76]
 15. TeamViewer 8.0.17396 Enterprise Multilanguage FinaL Incl Crack – SceneDL
 16. Adobe Acrobat XI Pro 11.0.1 Multilanguage [ChingLiu]
 17. Adobe Audition 3.0 + crack [GR420]
 18. Office toolkit 2.4 Beta 8 for Office 2013 and Office 2010[A4]
 19. Windows 8 Pro x64 Untouched ISO + KMS activator
 20. Windows 8 pro 32 and 64 bit Serial [With Wmc & 8.1 Keys]
 21. Windows 8.0 Pro x64 en-US Pre-Activated Oct2013
 22. pp windows 8 1 pro vl x64 dvd 2791447.iso
 23. Windows 8.1 Pro N x64 x86 (2 x iso) – Nederlands/DUTCH – met activatie [TDM]
 24. Microsoft Office ProPlus 2013 VL 32 Bit and 64 Bit en-US (Aug 2013) + MS Toolkit Activator 2.4.7
 25. Microsoft Office Proffesional Plus 2010 Corporate Final Full Activated -NoGRp
 26. Microsoft Toolkit 2.3.2 For Office 2010 and Windows
 27. Sony Vegas Pro 11 (32 Bit) {+ Crack and Keygen}
 28. Sony Vegas Pro 11.0.370 64 bit patch keygen huoyuan
 29. Sony Vegas Pro 10.0с Build 469-470 (X86.X64) + Crack
 30. Sony Vegas Pro 10 x86-x64 Cracked Final
 31. Windows 8 Windows 7 windows xp on Bootable USB
 32. Windows XP Professional SP3 32-bit – Black Edition 2013.5.22
 33. Windows Loader 2.1.1 [Vista/7/Server] DAZ
 34. Adobe Photoshop CS6 Extended v13.0 Full Version [ITALIAN] + Crack (RTPerle)
 35. Adobe Photoshop CS6 13.0.1 Extended Final Multilanguage (cracked dll) [ChingLiu]
 36. Adobe PhotoShop cS6 + Patch [EC]
 37. Adobe Photoshop CS4 Extended Keygen+Patch[h33t]MasterUploader
 38. Adobe Photoshop CS4 Extended Edition (32 and 64 bit)
 39. Website: https://www.kickass.to
 40. Website: http://www.torrentz.eu