មេរៀនព្រះអភិធម្មមូលដ្ឋាន BSI Study #02មេរៀនព្រះអភិធម្មមូលដ្ឋាន BSI Study Online #02 By Ven Yun Yi
ថ្នាក់រៀនអភិធម្មមូលដ្ឋានតាម Online នៃវិទ្យាស្ថានពុទ្ធិកសក្យបុត្រ បានចាប់ផ្តើមហើយ។សូមសិក្ខាកាមទាំងអស់ទស្សនាវីដេអូនេះ ដើម្បីរំលឹកមេរៀនឡើងវិញ។

បានទស្សនា: 1991


Leave a comment

One thought on “មេរៀនព្រះអភិធម្មមូលដ្ឋាន BSI Study #02

  • CHENDA PON

    ខ្ញុំកុរណាឈ្មោះចិន្តាសូមកាបថ្វាយបំង្គព្រះអង្គគ្រប់អង្គទាំងអស់អំពីចម្ងាយខ្ញុំកុរណាចង់បានសៀវភៅអភិធម្មតើខ្ញុំកុណាធ្វើដូម្តេចដើម្បីបានមើលមុនដើម្បីស្រូលរកព្រោះខានសរសេរយូតាមមិនទាន់នៅពេលលោកព្យល់ខ្ញុំកុរណាត្រូវកត់ទុកតែខំចាក់ពីបីដងដើមី្បមើលឡើងវិញខ្ញុំកុណាសូមអរព្រះគុណទុកជាមុន