ខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចល ពុទ្ធប្រវត្តិ
សម្រាប់ចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទ
ទុកជាធម្មទានដោយឥតគិតថ្លៃ

views: 627

http://www.sansochea.org/me/wp-content/uploads/2013/11/P001-1024x713.jpghttp://www.sansochea.org/me/wp-content/uploads/2013/11/P001-150x150.jpgTe Vichethពុទ្ធប្រវត្តិ
ខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចល ពុទ្ធប្រវត្តិ សម្រាប់ចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទ ទុកជាធម្មទានដោយឥតគិតថ្លៃ