ពុទ្ធប្រវត្តិ

ខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចល ពុទ្ធប្រវត្តិ
សម្រាប់ចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទ
ទុកជាធម្មទានដោយឥតគិតថ្លៃ

បានទស្សនា (221)

Did you like this? Share it:
ពាក្យគន្លឹះ ពុទ្ធប្រវត្តិ

មតិរបស់អ្នក!!!

សូមអរគុណសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នក!!!

មាតិកាព្រះធម៌

សិ្ថតិអ្នកចូលទស្សនា