នេះគឺជាធម៌បទផ្សេងៗ
ដែលសូត្រដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
views: 3238

http://www.sansochea.org/me/wp-content/uploads/2013/07/mp3-copy.jpghttp://www.sansochea.org/me/wp-content/uploads/2013/07/mp3-copy.jpgTe Vichethធម៌បទ
នេះគឺជាធម៌បទផ្សេងៗ ដែលសូត្រដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា