បុណ្យបច្ច័យបួន កាលបរិច្ឆេទៈ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី​១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ នៅកុដិលេខ២៩ វត្តឧណ្ណាលោម រាជធានីភ្នំពេញ ។

បុណ្យបច្ច័យបួន (២០១២)11077853_426999687425279_6149010383866616213_n
និពន្ធដោយ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា , ស្មូតដោយ ឧបាសិកា នេត លីអេង, ក្នុងកម្មវិធី នាទីព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់និងសង្គម ។

សំណោករបស់យាយ


Ven San Sochea សម្តែងព្រះធម៌ (បុណ្យញោម រី)
សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា សម្តែងដោយព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ។ នៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យរបស់ឧបាសិកា រី ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ។

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា (បុណ្យញោម រី)4
របៀប add icon to iPhone, iPad… ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបើកវេសាយលោកម្ចាស់គ្រូនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក  

សម្រាប់ Apple: iPhone, ipad…
album(1)
មេរៀនបាលីវេយ្យាករណ៍ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ប្រាក់ ឃុន ចែកផ្សាយជាធម្មទានដោយ វត្តមណីរតនារាម

ប្រែគម្ពីរធម្មបទភាគ 08album(1)
មេរៀនបាលីវេយ្យាករណ៍ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ប្រាក់ ឃុន ចែកផ្សាយជាធម្មទានដោយ វត្តមណីរតនារាម

ប្រែគម្ពីរធម្មបទភាគ 07


album(1)
មេរៀនបាលីវេយ្យាករណ៍ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ប្រាក់ ឃុន ចែកផ្សាយជាធម្មទានដោយ វត្តមណីរតនារាម

ប្រែគម្ពីរធម្មបទភាគ 06


album(1)
មេរៀនបាលីវេយ្យាករណ៍ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ប្រាក់ ឃុន ចែកផ្សាយជាធម្មទានដោយ វត្តមណីរតនារាម

ប្រែគម្ពីរធម្មបទភាគ 05


album(1)
មេរៀនបាលីវេយ្យាករណ៍ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ប្រាក់ ឃុន ចែកផ្សាយជាធម្មទានដោយ វត្តមណីរតនារាម

ប្រែគម្ពីរធម្មបទភាគ 04album(1)
មេរៀនបាលីវេយ្យាករណ៍ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ប្រាក់ ឃុន ចែកផ្សាយជាធម្មទានដោយ វត្តមណីរតនារាម

ប្រែគម្ពីរធម្មបទភាគ 03


album(1)
មេរៀនបាលីវេយ្យាករណ៍ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ប្រាក់ ឃុន ចែកផ្សាយជាធម្មទានដោយ វត្តមណីរតនារាម

ប្រែគម្ពីរធម្មបទភាគ 02


album(1)
មេរៀនបាលីវេយ្យាករណ៍ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ប្រាក់ ឃុន ចែកផ្សាយជាធម្មទានដោយ វត្តមណីរតនារាម

ប្រែគម្ពីរធម្មបទភាគ 01


album(1)
មេរៀនបាលីវេយ្យាករណ៍ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ប្រាក់ ឃុន ចែកផ្សាយជាធម្មទានដោយ វត្តមណីរតនារាម

មេរៀនបាលីវេយ្យាករណ៍