បុណ្យសង្ឃទាន វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅ

បុណ្យសង្ឃទាន


សម្តែងព្រះធម៌នៅ USA 2014 វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅ

សម្តែងព្រះធម៌នៅ USA 2014


បុណ្យកឋិនទាន ២០១២ វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅ

បុណ្យកឋិនទាន ២០១២
របៀបអានភាសាបាលី វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅ

របៀបអានភាសាបាលី


ព្រះពុទ្ធបដិមាមាស​ 65 តម្លឹង 5 ជី វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅ

ព្រះពុទ្ធបដិមាមាស​ 65 តម្លឹង 5 ជី


បុណ្យកឋិនទាន ២០១៣ វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅ

បុណ្យកឋិនទាន ២០១៣​ (5 DVD)