144
សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 07 សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 07


144
សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 06 សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 06

313229_107517352691055_716996480_n
សៀវភៅ មេរៀនជីវិត រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស អានដោយ ឧបាសិកា ឱម លក្ខណា

អានសៀវភៅ មេរៀនជីវិត144
សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 05 សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 05


144
សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 04 សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 04


144
សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 03 សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 03sansochea
សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 02 សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 02


sansochea
សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 01 សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់….

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 01


123
សូត្រព្រះបាតិមោក្ខ & ព្រះបាលី សូត្រដោយព្រះសង្ឃវត្តមណីរតនារាម ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

សូត្រព្រះបាតិមោក្ខ & ព្រះបាលី


2013-10-22_081513
សុមេធបណ្ឌិត រៀបរៀងដោយ ភិក្ខុសុវណ្ណត្ថេរោ វង់ ទំព័រ ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា!!!

សុមេធបណ្ឌិត (សៀវភៅ)