ឆ្លើយសំណួរប្រចាំរាត្រីថ្ងៃសុក្រ [16 June 2017]


ឆ្លើយសំណួរប្រចាំរាត្រីថ្ងៃសុក្រ
អ្នកនៅភ្នំពេញអាចស្តាប់តាមវិទ្យុ
FM 97.25 MHz ក្នុងរវាង៦-៨យប់ (ម៉ោងស្រុកខ្មែរ)
៧រោច ខែជេស្ឋ ព.ស. ២៥៦១
16/06/2017

បានទស្សនា: 1101

Leave a comment