បុណ្យវិសាខបូជាឆ្នាំ២០១២


នេះជារូបសកម្មភាពព្រះសង្ឃវវត្តមណីរតនារាមនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជានូវឆ្នាំ ២០១២


បានទស្សនា: 1495

Leave a comment