សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា 06


សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា 06
សម្តែងដោយ ភិក្ខុអគ្គចិត្តោ យ៉ុន យី
ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

បានទស្សនា: 1948

Leave a comment