ឆ្លើយសំនូរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុssc
ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (101-110) សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់….

ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (91-100)


ssc
ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (82-90) សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់….

ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (82-90)


adioshow
ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (72-81) សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ ​សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់….

ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (72-81)sansochea
ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (61-71) សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់….

ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (61-71)


ssc
ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (42-60) សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់….

ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (42-60)


ssc
ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (32-41) សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់….

ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (32-41)


ssc
ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (14-31) សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់….

ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (14-31)ssc
ឆ្លើយសំនូរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (1-13) សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់….

ឆ្លើយសំនូរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (1-13)