អាល់ប៊ុមធម៌សូត្រផ្សេងៗ


123
សូត្រព្រះបាតិមោក្ខ & ព្រះបាលី សូត្រដោយព្រះសង្ឃវត្តមណីរតនារាម ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

សូត្រព្រះបាតិមោក្ខ & ព្រះបាលី


adioshow
នេះគឺជាអាល់ប៊ុមធម៌សូត្រ ដែលសូត្រដោយ លោកម្ចាស់គ្រូវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ព្រមទាំងព្រះសង្ឃវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា!!!

ធម៌សូត្រ (លោកម្ចាស់គ្រូ)


123
នេះគឺជាអាល់ប៊ុមធម៌សូត្រ ដែលសូត្រដោយព្រះសង្ឃវត្តមណីរតនារាម ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម សម្រាប់ចែកជាធម្មទាន !!!

ធម៌សូត្រ | វត្តមណីរតនារាម