ឧបាសិកា ឱម លក្ខណា
313229_107517352691055_716996480_n
អានសៀវភៅៈ រលកលោកធម៌ រៀបរៀងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា

អានសៀវភៅៈ រលកលោកធម៌313229_107517352691055_716996480_n
អានសៀវភៅៈ ពរបួនប្រការ រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុតសាវង្ស អានដោយ  ឧបាសិកា ឱម លក្ខណា

អានសៀវភៅៈ ពរបួនប្រការ313229_107517352691055_716996480_n
សៀវភៅ មេរៀនជីវិត រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស អានដោយ ឧបាសិកា ឱម លក្ខណា

អានសៀវភៅ មេរៀនជីវិត
ឧបាសិកា ឱម លក្ខណា
ជំនួយសតិ ភាគ៩ រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា សូមអនុមោទនា !!!

អានសៀវភៅជំនួយសតិ ភាគ៩


ឧបាសិកា ឱម លក្ខណា
ជំនួយសតិ ភាគ៨ រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា សូមអនុមោទនា !!!

អានសៀវភៅជំនួយសតិ ភាគ៨396998_151740998268690_1724054596_n
ជំនួយសតិ ភាគ៧ រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា សូមអនុមោទនា !!!

អានសៀវភៅជំនួយសតិ ភាគ៧