ភិក្ខុសុវណ្ណត្ថេរោ វង់ ទំព័រ


2013-10-22_081513
សុមេធបណ្ឌិត រៀបរៀងដោយ ភិក្ខុសុវណ្ណត្ថេរោ វង់ ទំព័រ ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា!!!

សុមេធបណ្ឌិត (សៀវភៅ)


003222
សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា 02 សម្តែងដោយភិក្ខុសុវណ្ណត្តេរោ វង់ ទំព័រ ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា ០២


003222
សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា ០១ សម្តែងដោយភិក្ខុសុវណ្ណត្តេរោ វង់ ទំព័រ ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា ០១