សៀវភៅ


បែបរៀនភាសាបាលី
បែបរៀនភាសាបាលីភាគ ១ បែបរៀនភាសាបាលីភាគ ២ បែបរៀនភាសាបាលីភាគ ៣ បែបរៀនភាសាបាលីភាគ ៤ បែបរៀនភាសាបាលីភាគ ៥

សៀវភៅ: បែបរៀនភាសាបាលី




9
សិង្គាលកសូត្រ គឺជាឈ្មោះនៃសៀវភៅថ្មីមួយទៀត ដែលខ្ញុំបានរៀបរៀងឡើង ក្នុងកាលដែលខ្ញុំមានអាយុ ៣២ ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីបានបោះពុម្ពចែកផ្សាយនូវសៀវភៅ ព្រះធម្មបទ ៣២ គាថា រួចហើយ ។ សៀវភៅ សិង្គាលកសូត្រ នេះ ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមសរសេរនៅមណ្ឌលសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនា……..  

សិង្គាលកសូត្រ



8
ក្នុងសៀវភៅ អភិធម្មសង្គហៈ បរិច្ឆេទទី ៤ នេះ គង់នឹងមាន ឃ្លា ឬប្រយោគខ្លះលំបាកក្នុងការស្តាប់ ព្រោះខ្ញុំមិនសូវបានសម្រូលន័យ សេចក្តីទេ ត្បិតមិនចង់ឲ្យមានការខុសចាកសភាពដើម ។ តែទោះជាយ៉ាងណា ក៏ដោយចុះ ខ្ញុំនឹងទទួលនូវការរិះគន់កែលំអរអំពីលោកអ្នកសប្បុរស នូវរាល់កង្វះខាត..  

ព្រះអភិធម្មសង្គហៈ បរិច្ឆេទទី ៤


2
ដំណើរជីវិត គឺជាឈ្មោះសៀវភៅថ្មីមួយទៀត ដែលខ្ញុំបានរៀបរៀងឡើង ក្នុងកាលដែលខ្ញុំមានអាយុ ៣១ ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីបោះពុម្ពចែកផ្សាយនូវសៀវភៅ ព្រះធម្មបទ ៣១ គាថា រួចហើយ សៀវភៅដំណើរជីវិតនេះ ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមសរសេរនៅប្រទេសកម្ពុជា ហើយបាន…….

ដំណើរជីវិត


ror-lok-lok-ka-thor
ខាងក្រោមនេះ ជាសៀវភៅ “រលកលោកធម៌” ដែលរៀបរៀងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា លោកអ្នកអាចអាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះដោយផ្ទាល់ក៏បាន ឬទាញយកក៏បាន។ សូមអនុមោទនា!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

រលកលោកធម៌ (សៀវភៅ)


bro-yoch-3-bro-ka
ប្រយោជន៍ ៣ ប្រការ រៀបរៀងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា លោកអ្នកអាចអាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះដោយផ្ទាល់ក៏បាន ឬទាញយកក៏បាន។ សូមអនុមោទនា!!!!!!

ប្រយោជន៍ ៣ ប្រការ (សៀវភៅ)




chivet
ខាងក្រោមនេះ ជាសៀវភៅ “ជីវិតពិតជាត្រូវការធម៌“  ដែលរៀបរៀងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា លោកអ្នកអាចអាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះដោយផ្ទាល់ក៏បាន ឬទាញយកក៏បាន។ សូមអនុមោទនា!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ជីវិតពិតជាត្រូវការធម៌ (សៀវភៅ)


thor
ខាងក្រោមនេះ ជាសៀវភៅ ធម៌ប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ  ដែលរៀបរៀងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា លោកអ្នកអាចអាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះដោយផ្ទាល់ក៏បាន ឬទាញយកក៏បាន។ សូមអនុមោទនា!!!

ធម៌ប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ (សៀវភៅ)




keatha-32
ខាងក្រោមនេះ ជាសៀវភៅ ព្រះធម្មបទ ៣២ គាថា ដែលរៀបរៀងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា លោកអ្នកអាចអាននៅគេហទំព័រនេះផ្ទាល់ក៏បាន ឬទាញក៏បាន។ សូមអនុមោទនា!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ព្រះធម្មបទ ៣២ គាថា (សៀវភៅ)